Procedura oceny szkód

Wyroki sądowe często zawierają nakazy dla jednej ze stron zapłaty odszkodowania określonego przez państwo. W ten sposób strony postępowania podlegają nowej procedurze, a mianowicie procedurze oceny szkód. Jednak w tym przypadku strony nie wracają do punktu wyjścia. W rzeczywistości postępowanie w sprawie oceny szkód można uznać za kontynuację postępowania głównego, które ma na celu jedynie ustalenie elementów szkody i zakresu należnego odszkodowania. Procedura ta może na przykład dotyczyć tego, czy dana szkoda kwalifikuje się do odszkodowania lub w jakim stopniu obowiązek odszkodowawczy ulega zmniejszeniu z powodu okoliczności po stronie poszkodowanego. W tym względzie procedura oceny szkody różni się od postępowania przed sądem krajowym, jeśli chodzi o ustalenie podstawy odpowiedzialności, a tym samym przydział odszkodowania.

Procedura oceny szkód

Jeżeli podstawa odpowiedzialności w postępowaniu głównym została ustalona, ​​sądy mogą skierować strony do postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania. Jednak takie odesłanie nie zawsze należy do możliwości sędziego w postępowaniu głównym. Podstawową zasadą jest to, że sędzia musi co do zasady samodzielnie oszacować szkodę w orzeczeniu, w którym nakazano mu zapłatę odszkodowania. Tylko wtedy, gdy ocena szkody nie jest możliwa w postępowaniu głównym, na przykład z uwagi na przyszłe szkody lub konieczność dalszego dochodzenia, sędzia w postępowaniu głównym może odstąpić od tej zasady i skierować strony do postępowania w sprawie oceny szkody. Ponadto procedura oceny szkód może mieć zastosowanie tylko do prawnych zobowiązań do wypłaty odszkodowania, takich jak za zwłokę lub delikt. W związku z tym procedura oceny szkody nie jest możliwa, jeśli chodzi o obowiązek zapłaty odszkodowania wynikającego z czynności prawnej, np. Umowy.

Możliwość oddzielnej, ale późniejszej procedury oceny szkód ma kilka zalet

W istocie podział na główną i następną procedurę oceny szkód pozwala w pierwszej kolejności omówić kwestię odpowiedzialności bez konieczności uwzględniania również rozmiaru szkody i ponoszenia znacznych kosztów w celu jej uzasadnienia. Nie można przecież wykluczyć, że sędzia odrzuci odpowiedzialność drugiej strony. W takim przypadku dyskusja na temat rozmiaru szkody i poniesionych kosztów poszłaby na marne. Ponadto istnieje możliwość, że strony później dojdą do pozasądowego porozumienia co do wysokości odszkodowania, jeśli sąd określi odpowiedzialność. W takim przypadku oszczędza się koszt i wysiłek związany z oceną. Kolejną ważną zaletą dla powoda jest wysokość kosztów prawnych. Gdy powód w postępowaniu głównym spiera się jedynie o kwestię odpowiedzialności, koszty postępowania zostają dopasowane do roszczenia o nieokreślonej wartości. Prowadzi to do niższych kosztów niż w przypadku natychmiastowego dochodzenia znacznej kwoty odszkodowania w postępowaniu głównym.

Chociaż procedurę oceny szkody można postrzegać jako kontynuację postępowania głównego, należy ją rozpocząć jako niezależną procedurę. Odbywa się to poprzez doręczenie drugiej stronie oświadczenia o szkodach. Należy wziąć pod uwagę wymogi prawne, które są również nakładane na wezwanie do sądu. W zakresie treści oświadczenie o szkodzie zawiera „szczegółowy przebieg szkody, której likwidacja jest przedmiotem wniosku”, czyli zestawienie zgłoszonych szkód. W zasadzie nie ma potrzeby domagania się wypłaty odszkodowania ani podawania dokładnej kwoty za każdy przedmiot szkody. W końcu sędzia będzie musiał samodzielnie oszacować szkodę na podstawie zarzucanych faktów. Jednak podstawy roszczenia muszą być określone w oświadczeniu o szkodach. Sporządzony protokół szkody co do zasady nie jest wiążący i możliwe jest dodanie nowych pozycji nawet po doręczeniu oświadczenia o szkodach.

Dalszy przebieg procedury oceny szkody jest podobny do zwykłego postępowania sądowego. Na przykład dochodzi do zwykłej zmiany konkluzji i rozprawy w sądzie. W ramach tej procedury można również zażądać dowodów lub opinii biegłych, a opłaty sądowe zostaną ponownie pobrane. Pozwany musi ponownie ustanowić adwokata w tym postępowaniu. Jeżeli pozwany nie stawi się w procedurze oceny szkody, może zostać orzeczony zwłok. Jeśli chodzi o prawomocny werdykt, w którym można nakazać zapłatę wszelkich form odszkodowania, obowiązują również zwykłe zasady. Orzeczenie w procedurze oceny szkody również nadaje tytuł wykonawczy i powoduje, że szkoda została ustalona lub uregulowana.

W przypadku procedury oceny szkód warto zasięgnąć porady prawnika. W przypadku pozwanego jest to wręcz konieczne. To nie jest dziwne. Wszak doktryna oceny szkód jest bardzo obszerna i złożona. Masz do czynienia z oszacowaniem strat lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat procedury oceny szkody? Prosimy o kontakt z prawnikami Law & More. Law & More Adwokaci są ekspertami w zakresie prawa procesowego i oceny szkód i chętnie służą poradą prawną lub pomocą podczas postępowania reklamacyjnego.

Udostępnij
Law & More B.V.