Postępowanie poszukiwawcze w Izbie Przedsiębiorstw

Postępowanie poszukiwawcze w Izbie Przedsiębiorstw

Jeśli w Twojej firmie powstały spory, których nie można rozwiązać wewnętrznie, odpowiednim sposobem ich rozwiązania może być postępowanie przed Izbą Przedsiębiorców. Taka procedura nazywana jest procedurą ankietową. W ramach tej procedury Izba Przedsiębiorczości jest proszona o zbadanie polityki i przebiegu spraw w ramach podmiotu prawnego. W tym artykule pokrótce omówimy procedurę ankiety i czego możesz się po niej spodziewać.

Dopuszczalność w postępowaniu ankietowym

Żądanie ankiety nie może być przesłane przez wszystkich. Interes wnioskodawcy musi być wystarczający, aby uzasadnić dostęp do procedury dochodzeniowej, a tym samym interwencję Izby Przedsiębiorstw. Dlatego osoby upoważnione do tego zgodnie z odpowiednimi wymaganiami są wyczerpująco wymienione w prawie:

 • Akcjonariusze i posiadacze certyfikatów NV. i BV Prawo rozróżnia NV i BV z kapitałem maksymalnie 22.5 miliona euro lub więcej. W pierwszym przypadku akcjonariusze i posiadacze certyfikatów posiadają 10% wyemitowanego kapitału. W przypadku NV i BV o wyższym kapitale zakładowym obowiązuje próg 1% wyemitowanego kapitału, a jeśli akcje i kwity depozytowe akcji są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, minimalna cena wynosi 20 mln EUR. W statucie może być również ustalony niższy próg.
 • Połączenia osoba prawna samodzielnie, za pośrednictwem zarządu lub rady nadzorczej, lub powiernik w upadłości osoby prawnej.
 • Członkowie stowarzyszenia, spółdzielni lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jeżeli reprezentują co najmniej 10% członków lub uprawnionych do głosowania na walnym zgromadzeniu. Dotyczy to maksymalnie 300 osób.
 • Stowarzyszenia pracowników, jeżeli członkowie stowarzyszenia pracują w przedsiębiorstwie, a stowarzyszenie posiada pełną zdolność do czynności prawnych od co najmniej dwóch lat.
 • Inne uprawnienia umowne lub ustawowe. Na przykład rada zakładowa.

Istotne jest, aby osoba uprawniona do wniesienia zapytania zgłosiła uprzednio zarządowi i radzie nadzorczej zastrzeżenia co do polityki i przebiegu spraw w spółce. Jeśli nie zostanie to zrobione, Pion Przedsiębiorstw nie rozpatrzy wniosku o zapytanie. Osoby zaangażowane w spółkę musiały najpierw mieć możliwość ustosunkowania się do zastrzeżeń przed wszczęciem procedury.

Procedura: dwuetapowa

Procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku i umożliwienia stronom spółki (np. Udziałowcom i zarządowi) ustosunkowania się do niego. Izba Przedsiębiorstw uwzględni petycję, jeśli wymogi prawne zostaną spełnione i wydaje się, że istnieją „uzasadnione powody, aby wątpić w właściwą politykę”. Następnie rozpoczną się dwie fazy postępowania poszukiwawczego. W pierwszej fazie badana jest polityka i przebieg wydarzeń w firmie. Dochodzenie jest prowadzone przez jedną lub więcej osób wyznaczonych przez Pion Przedsiębiorstw. Spółka, członkowie jej zarządu, rady nadzorczej i (byli) pracownicy muszą współpracować i udostępniać całą administrację. Koszty dochodzenia co do zasady ponosi spółka (lub wnioskodawca, jeśli firma nie jest w stanie ich ponieść). W zależności od wyniku dochodzenia koszty te mogą zostać odzyskane od wnioskodawcy lub zarządu. Na podstawie sprawozdania z dochodzenia Wydział Przedsiębiorstw może w drugiej fazie ustalić, że doszło do niewłaściwego administrowania. W takim przypadku Pion Przedsiębiorstw może podjąć szereg daleko idących środków.

Postanowienia (tymczasowe)

W toku postępowania i (jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego etapu dochodzeniowego) Izba Przedsiębiorstw może na wniosek osoby uprawnionej do podjęcia środków tymczasowych. W tym zakresie Izba Przedsiębiorczości ma dużą swobodę, o ile jest to uzasadnione sytuacją osoby prawnej lub interesem śledztwa. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego administrowania Izba Przedsiębiorstw może również podjąć ostateczne środki. Są one określone przez prawo i ograniczają się do:

 • zawieszenie lub unieważnienie uchwały dyrektorów zarządzających, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia lub innego organu osoby prawnej;
 • zawieszenie lub odwołanie jednego lub większej liczby dyrektorów zarządzających lub nadzorujących;
 • tymczasowe powołanie jednego lub więcej dyrektorów zarządzających lub nadzorujących;
 • czasowe odstępstwo od postanowień statutu wskazanych przez Izbę Przedsiębiorców;
 • tymczasowe przeniesienie udziałów w drodze zarządu;
 • rozwiązanie osoby prawnej.

Remedies

Od decyzji Izby Przedsiębiorców przysługuje jedynie skarga kasacyjna. Jurysdykcja do tego należy do tych, którzy stawili się przed Wydziałem Przedsiębiorczości w postępowaniu, a także do osoby prawnej, jeśli się nie stawiła. Termin kasacji wynosi trzy miesiące. Kasacja nie ma skutku zawieszającego. W efekcie postanowienie Wydziału Przedsiębiorstw obowiązuje do czasu podjęcia odmiennej decyzji przez Sąd Najwyższy. Może to oznaczać, że decyzja Sądu Najwyższego może być spóźniona, ponieważ Wydział Przedsiębiorczości ma już przepisy. Kasacja może być jednak przydatna w związku z odpowiedzialnością członków zarządu i rady nadzorczej w związku z niewłaściwym administrowaniem przyjętym przez Pion Przedsiębiorstw.

Masz do czynienia ze sporami w firmie i myślisz o rozpoczęciu procedury ankietowej? Plik Law & More zespół posiada dużą wiedzę z zakresu prawa spółek. Razem z Tobą możemy ocenić sytuację i możliwości. Na podstawie tej analizy możemy doradzić, jakie kroki należy podjąć. Chętnie służymy również radą i pomocą podczas wszelkich postępowań (w Pionie Przedsiębiorstw).

Ustawienia prywatności
Używamy plików cookie, aby zwiększyć komfort korzystania z naszej witryny. Jeśli korzystasz z naszych Usług za pośrednictwem przeglądarki, możesz ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Używamy również treści i skryptów stron trzecich, które mogą wykorzystywać technologie śledzenia. Możesz wybiórczo wyrazić zgodę poniżej, aby umożliwić umieszczanie takich stron trzecich. Aby uzyskać pełne informacje na temat używanych przez nas plików cookie, gromadzonych przez nas danych i sposobu ich przetwarzania, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności
Law & More B.V.