Obraz rozwodów międzynarodowych

Rozwody międzynarodowe

Kiedyś było w zwyczaju poślubiać kogoś tej samej narodowości lub tego samego pochodzenia. Obecnie małżeństwa między ludźmi różnych narodowości stają się coraz bardziej powszechne. Niestety 40% małżeństw w Holandii kończy się rozwodem. Jak to działa, jeśli ktoś mieszka w innym kraju niż ten, w którym zawarł związek małżeński?

Składanie wniosku na terenie UE

Rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 (lub: Bruksela II bis) ma zastosowanie do wszystkich krajów UE od 1 marca 2015 r. Reguluje ono jurysdykcję, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej. Przepisy UE mają zastosowanie do rozwodów, separacji prawnej i unieważnienia małżeństwa. W UE pozew o rozwód można wnieść w kraju, w którym sąd ma jurysdykcję. Sąd jest właściwy w kraju:

  • Miejsce stałego pobytu obojga małżonków.
  • Oboje małżonkowie są obywatelami.
  • W przypadku wspólnego wniosku o rozwód.
  • Gdy jeden z partnerów składa wniosek o rozwód, a drugi ma zwykły pobyt.
  • Jeżeli partner ma miejsce zwykłego pobytu przez co najmniej 6 miesięcy i jest obywatelem tego kraju. Jeśli nie jest obywatelem, petycję można złożyć, jeśli osoba ta mieszkała w kraju przez co najmniej rok.
  • Miejsce stałego pobytu jednego z partnerów, a jeden z partnerów nadal zamieszkuje.

W UE sąd, do którego jako pierwszy wpłynął wniosek o rozwód spełniający warunki, jest właściwy do orzekania o rozwodzie. Sąd ogłaszający rozwód może również zdecydować o opiece rodzicielskiej nad dziećmi mieszkającymi w kraju sądu. Przepisy UE dotyczące rozwodów nie mają zastosowania do Danii, ponieważ nie zostało tam przyjęte rozporządzenie Bruksela II bis.

W Holandii

Jeżeli para nie mieszka w Holandii, rozwód w Holandii jest zasadniczo możliwy tylko wtedy, gdy oboje małżonkowie mają obywatelstwo holenderskie. Jeśli tak nie jest, sąd holenderski może uznać się za właściwy w szczególnych okolicznościach, na przykład jeśli nie jest możliwy rozwód za granicą. Nawet jeśli para zawarła związek małżeński za granicą, może wystąpić o rozwód w Holandii. Warunkiem jest zarejestrowanie małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego miejsca zamieszkania w Holandii. Konsekwencje rozwodu mogą być różne za granicą. Wyrok rozwodowy wydany przez kraj UE jest automatycznie uznawany przez inne kraje UE. Poza UE może się to znacznie różnić.

Rozwód może mieć konsekwencje dla czyjegoś statusu pobytu w Holandii. Jeśli partner ma pozwolenie na pobyt, ponieważ mieszkał ze swoim partnerem w Holandii, ważne jest, aby wystąpił o nowe zezwolenie na pobyt na innych warunkach. Jeśli tak się nie stanie, zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte.

Które prawo ma zastosowanie?

Prawo kraju, w którym złożono pozew o rozwód, nie musi mieć zastosowania do rozwodu. Sąd może być zmuszony do zastosowania prawa obcego. Zdarza się to częściej w Holandii. Dla każdej części sprawy należy ocenić, czy sąd jest właściwy i jakie prawo należy zastosować. Prawo prywatne międzynarodowe odgrywa w tym ważną rolę. To prawo jest terminem zbiorczym obejmującym obszary prawa, w które zaangażowany jest więcej niż jeden kraj. W dniu 1 stycznia 2012 r. W Holandii weszła w życie 10 księga holenderskiego kodeksu cywilnego. Zawiera zasady międzynarodowego prawa prywatnego. Główna zasada jest taka, że ​​sąd w Holandii stosuje holenderskie prawo rozwodowe niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania małżonków. Sytuacja wygląda inaczej, gdy para zarejestrowała swój wybór prawa. Małżonkowie wybierają wówczas prawo właściwe dla ich postępowania rozwodowego. Można to zrobić przed zawarciem małżeństwa, ale można to również zrobić na późniejszym etapie. Jest to również możliwe, gdy masz się rozwieść.

Rozporządzenie o małżeńskich ustrojach majątkowych

W przypadku małżeństw zawartych w dniu 29 stycznia 2019 r. Lub po tej dacie zastosowanie ma rozporządzenie (UE) 2016/1103. Niniejsze rozporządzenie reguluje prawo właściwe i wykonywanie orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych. Zasady, które ustanawia, określają, które sądy mogą orzekać w sprawach majątkowych małżonków (jurysdykcja), które prawo ma zastosowanie (kolizja praw) oraz czy orzeczenie wydane przez sąd innego kraju ma być uznawane i wykonywane przez ten drugi ( i egzekwowanie). Zasadniczo ten sam sąd nadal ma jurysdykcję zgodnie z przepisami rozporządzenia Bruksela II bis. Jeżeli nie dokonano wyboru prawa, zastosowanie ma prawo państwa, w którym małżonkowie mają pierwsze wspólne miejsce zamieszkania. W przypadku braku wspólnego miejsca zwykłego pobytu zastosowanie ma prawo państwa, którego oboje małżonkowie są obywatelami. Jeżeli małżonkowie nie mają tego samego obywatelstwa, stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie mają najściślejszy związek.

Dlatego rozporządzenie ma zastosowanie tylko do majątku małżeńskiego. Zasady określają, czy należy zastosować prawo holenderskie, a zatem ogólną wspólnotę majątkową, ograniczoną wspólnotę majątkową lub system obcy. Może to mieć wiele konsekwencji dla Twoich aktywów. Dlatego rozsądnie jest zasięgnąć porady prawnej, na przykład w sprawie umowy dotyczącej wyboru prawa.

W celu uzyskania porady przed zawarciem małżeństwa lub porady i pomocy w przypadku rozwodu możesz skontaktować się z prawnikami zajmującymi się prawem rodzinnym Law & More. At Law & More Rozumiemy, że rozwód i późniejsze wydarzenia mogą mieć daleko idące konsekwencje dla Twojego życia. Dlatego podchodzimy indywidualnie. Wspólnie z Tobą i być może z Twoim byłym partnerem na podstawie dokumentacji możemy ustalić Twoją sytuację prawną podczas rozmowy kwalifikacyjnej i spróbować utrwalić Twoją wizję lub życzenia. Ponadto możemy pomóc w ewentualnej procedurze. Prawnicy przy ul Law & More są ekspertami w dziedzinie prawa osobistego i rodzinnego i chętnie przeprowadzą Cię, być może wraz z partnerem, przez proces rozwodowy.

Law & More